Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/004680

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat podľa zákona o OPaK v k. ú. Oborín, Kucany
Žiadateľ:
Farma Oborín s.r.o.,
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb pri veľkosti stáda nad 30 VDJ
Odôvodnenie žiadosti:
Časť pozemkov sa nachádza v CHKO a CHVÚ.
Žiadosť doručená dňa:
9.3.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.