Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2016/004362

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom
Žiadateľ:
Obec Pavlovce nad Uhom
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 8 ks stromov druh lipa (2ks) a javor (6ks), rastúce na parc. reg. "C" č. 1 a 3/8, v k.ú. Pavlovce nad Uhom

Odôvodnenie žiadosti:
Stromy rastú v areáli základnej školy, sú naklonené, v zlom zdravotnom stave, čím ohrozujú bezpečnosť.
Žiadosť doručená dňa:
3.3.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.