Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/003477-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks stromu druh smrek a pagaštan konský, rastúcich na parc. reg. "C" č. 5306 ( ul. Cyrila a Metóda) a č. 3066/1 (ul. Humenská) – ostatné plochy, v k.ú. Michalovce

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy sú v zlom zdravotnom stave, čím ohrozujú bezpečnosť ľudí.
Žiadosť doručená dňa:
19.2.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.