Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/002363-02

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh smrek, rastúci na parc. reg. "E" č. 1214 – ostatné plochy, v k.ú. Michalovce

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetný strom poškodzuje svojou koreňovou sústavou hrobové miesta na miestnom cintoríne.
Žiadosť doručená dňa:
27.1.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.