Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/005591-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Stráňany.

Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 5 ks stromov v nasledovnom druhovom zložení: 2 ks druh jabloň domáca, 1 ks druh orech kráľovský, 2 ks druh smrekovec opadavý rastúce na parc. č. 1290/1, 1307/1  v k.ú. Stráňany.
Dôvod žiadosti:

Jablone napadnuté hnilobou kmeňa, riziko zlomenia. Smrekovec s obvodom kmeňa 80 cm je suchý, dutý smrekovec s obodom kmeňa 93 cm presýcha ohrozuje budovu MŠ. Orech má preschnutú korunu stromu.

Žiadosť doručená dňa:
17.04.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.