Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/01726

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Moravany.

Žiadateľ:
Obec Moravany

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 49 ks stromov a 4000 m2 krovitých porastov rastúcich na parcele č. 6264, k.ú. Moravany, 747 m2 krovitých porastov rastúcich na parcele č. 6266, 6268, 6269, k.ú. Moravany a 45 ks stromov a 3500 m2 krovitých porastov rastúcich na parcele č. 6264, k.ú. Moravany.
Dôvodom žiadosti o výrub drevín je spracovanie projektu „protierózne opatrenia v k.ú. Moravany na základe PPÚ.

Žiadosť doručená dňa:
08.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi.oszp@minv.sk, svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.