Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/013592

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Zbudza.
Žiadateľ:
Obec Zbudza

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 4 521 m2 krovín, rastúcich na parc. reg. "C" č. 119/1 – záhrady, v k.ú. Zbudza.
Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné kroviny sú v zlom zdravotnom stave, na parcele, kde kroviny rastú dochádza k premnožovaniu hmyzu a hlodavcov, čím sa ohrozujú susedné pozemky.
Žiadosť doručená dňa:
23.11.2015
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.