Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/011947-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Budkovce.
Žiadateľ:
Obec Budkovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 4 ks stromov v nasledovnom druhovom zložení: 2 ks druh breza, 1 ks druh jaseň, 1 ks druh smrek, rastúce na parc. č. 7/1, 242/2, 2228/3, 2832/1, k.ú. Budkovce

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy sú v zlom zdravotnom stave, rastú v blízkosti materskej škôlky, pod elektrickým vedením.
Žiadosť doručená dňa:
9.10.2015
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.