Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/011239

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Tušická Nová Ves.

Žiadateľ:
Obec Tušická Nová Ves

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 40 ks drevín  druh borvica lesná, tuja západná, tis obyčajný, smrek obyčajný  rastúce na parc. č. 5/1 v k.ú. Tušická Nová Ves.

Žiadosť doručená dňa:
17.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi.oszp@minv.sk, svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.