Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/00999-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce.

Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 4 ks stromov v nasleodnovm druhovom zložení: 3 ks druh jabloň planá, 1 ks druh jarabina vtáčia, rastúce na parc. č. "E" KN 9471 a "E"KN 9444 - ostatné plochy v k.ú. Michalovce.
Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy sú prestárle, preschnuté a ohrozujú svoje okolie v prípade ich vyvrátenia. 

Žiadosť doručená dňa:
19.08.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.