Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/007785-2

 

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Klokočov.

Žiadateľ:
Obec Klokočov

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub stromov, a to v nasledovnom zložení: druh dub 3 ks, rastúce na parc. č. 554/21, 554/22 v k.ú Klokočov.

Odôvodnenie žiadosti:
Ohrozenie zdravia, životov a majetku nehnuteľnosti predmetnej lokality.

Žiadosť doručená dňa:
17.06.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.