Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/007274-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Budkovce.
Žiadateľ:
Obec Budkovce
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh smrekovec opadavý rastúci na parcele č. 934/2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Budkovce.
Žiadosť o výrub uvedeného stromu obec odôvodňuje plánovaným umiestnením skleníka, v mieste kde sa strom nachádza. Skleník o rozmeroch 5190x12520 mm bude vybudovaný v rámci projektu „Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta – skleník a altán“. Na tento projekt získala ZŠ finančné prostriedky z Úradu vlády cez program „Prispôsobenie sa zmene klímy, prevencia povodní a sucha“. V rámci toto programu bude založené aj botanické arborétum, kde plánujeme vysadiť dreviny a vhodnú zeleň. Výstavba skleníka je naplánovaná na júl – august 2015 (počas letných prázdnin).
Žiadosť doručená dňa:
2.6.2015
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., martina.dinova2@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.