Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/005962-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce.

Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh tuja, rastúceho na parc. č. „E“KN 1214 v k.ú. Michalovce.
Odôvodnenie žiadosti:
Predmetný strom poškodzuje hrobové miesto A. G.. Vlastník hrobového miesta plánuje jeho opravu a vzhľadom na blízkosť tuje to nie je možné.

Žiadosť doručená dňa:
28.04.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi.oszp@minv.sk, martina.dinova2@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.