Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/005601-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce.

Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 18 ks stromov v nasledovnom druhovom zložení: 7 ks druh smrek, 3 ks druh breza, 2 ks druh borovica, 6 ks druh tuja, 2 m2 druh buxus rastúce na parc. č. 3376, 3459/2, 3414/2, 3380/2 v k.ú. Michalovce.
Dôvodom žiadosti o výrub drevín je rekonštrukcia jestvujúceho teplovodu, ktorý je po životnosti.

Žiadosť doručená dňa:
17.04.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.