Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/004691-2

 

VEC
Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce.

Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 4 ks stromov v nasledovnom druhovom zložení: 2 ks dreh smrek obyčajný, 1 ks druh slivka, 1 ks druh vŕba rakyta rastúce na parc. č. „E“KN 1214, „C“ KN 2902/1, „C“ KN 3376 v k.ú. Michalovce.

Žiadosť doručená dňa:
24.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.