Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/004151-2

 

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Iňačovce.

Žiadateľ:
Obec Iňačovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 4 ks stromov druh tuja rastúce na parc. č. 2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Iňačovce.

Odôvodnenie žiadosti: Koreňový systém narúša základy budovy MŠ, konáre zasahujú do fasády do fasády budovy MŠ. Konáre bránia prístupu k fasáde budovy MŠ, ktorá sa má zatepľovať v mesiaci apríl 2015.

Žiadosť doručená dňa:
12.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, svetlusa.milova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.