Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2015/004130-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Budkovce.
Žiadateľ:
Obec Budkovce
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 3 ks drevín: 1 ks smrek obyčajný, 1 ks pagaštan konský, 1 ks breza na parc. č. 242/3 – zastavané plochy a nádvoria, 7/2 – zastavané plochy a nádvoria, 148/2 - zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Budkovce.
Odôvodnenie žiadosti: "Žiadosť o výrub prvých dvoch uvedených stromov odôvodňuje obec ich zlým zdravotným stavom, nakoľko sú suché a na verejne prístupných miestach - pagaštan konský sa nachádza v areáli materskej škôlky. Breza je v blízkosti hranice pozemku súkromného vlastníka (do 3m od oplotenia), ktorý udáva, že biologický odpad zo stromu mu upcháva odkvapové žľaby. V čase kvitnutia peľ brezy pôsobí aj na respiračný systém človeka ako alergén“.

Žiadosť doručená dňa:
12.03.2015
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.