Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/003971-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Horovce.
Žiadateľ:
Obec Horovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 24 ks stromov, druh breza rastúcich na parc. č. „E“ KN 116/2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Horovce.
Dôvodom žiadosti o výrub drevín je realizácia kanalizácie v obci.

Žiadosť doručená dňa:
09.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.