Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/003970-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Jovsa.
Žiadateľ:
Obec Jovsa

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 10 ks drevín v nasledovnom druhovom zložení: druh jaseň 6 ks, druh topoľ 2 ks, druh jelša 2, druh breza rastúcich na parc. č. „C“ KN  1073/1, 1025, "E" KN 2305/1 v k.ú. Jovsa.
Dôvod žiadosti:
Stromy sa nachádzajú v tesnej blízkosti miestnych komunikácií a rodinných domov. Vplyvom vetra dochádza k lámaniu konárov, čo ohrozuje verejnú premávku, zdravie a bezpečnosť chodcov, zároveň môžu spôsobiť škody na súkromnom majetku. Konáre stromov zasahujú do el. vedenia. Päť kusov stromov sa nachádza pri potoku a sú v zlom zdravotnom stave.

Žiadosť doručená dňa:
09.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.