Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/003512-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce.

Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh moruša, rastúceho na parc. č. 1335/1 v k.ú. Michalovce.
Odôvodnenie žiadosti:
Na predmetnom strome je pozdĺžna prasklina, ktorá znižuje stabilitu stromu a ohrozuje bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v jeho blízkosti, pripadne môže dôjsť ku škode na majetku – parkujúce autá.

Ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou sa uskutoční dňa 11.03.2015 na Okresnom úrade Michalovce, odbore starostlivosti o životné prostredie č.d. 315 o 8.00 hod..

Žiadosť doručená dňa:
23.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.