Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/003507-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Tušická Nová Ves.

Žiadateľ:
Obec Tušická Nová Ves

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh javor, rastúceho na parc. č. „E“KN 171 v k.ú.Tušická Nová Ves.
Ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou sa uskutoční dňa 11.03.2015 na OcÚ Tušická Nová Ves 10.00 hod..

Žiadosť doručená dňa:
25.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.