Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/002793-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú.Michalovce.

Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh topoľ,  rastúceho na parc. č. 3820 v k.ú. Michalovce.
Odôvodnenie žiadosti:
Predmetný strom sa nachádza v areáli školy. Koreň stromu po dĺžke praskol a začal sa oddeľovať na dve časti. Vzhľadom nato, že sa jedná o areál MŠ, mesto má obavy, aby mohutná koruna stromu vplyvom nepriaznnivého počasia neohrozila bezpečnosť detí, či poškodila majetok školy.

Ustne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou sa uskutoční dňa 20.02.2015 na Okresnom úrade Michalovce, odbore staroslivosti o životné prostredie č.d. 315 o  8.00 hod..

Žiadosť doručená dňa:
05.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.