Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/002781-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Klokočov.

Žiadateľ:
Obec Klokočov

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub stromov, a to v nasledovnom zložení: druh slivka 48 ks, borovica 45 ks, orech 25 ks, breza 2 ks,sumach 2 ks, jalovec 6 ks (32m2), ibištek 8 ks,tavoľník 11 ks, tuja 32, smrek 17, jabloň 2 ks,  zlatý dážď  28 m2, čerešňa 82ks, orgován 12 ks, ruža 1 ks, dula 1ks,  lipa 3 ks rastúcich na parc. č. 230, 355/1, 356/1 v k.ú. Klokočov.
Odôvodnenie žiadosti:
Dreviny sú situované v intraviláne obce Klokočov v  centre obce. Predmetné dreviny obec plánuje vyrúbať v súlade s pojektom "Revitalizácie námestia obce Klokočov".

Ustne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou sa uskutoční dňa 20.02.2015 na obecnom úrade v Klokočove o 9.30 hod..

Žiadosť doručená dňa:
03.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, svetlusa.milova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.