Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2015/002347-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Stretava.

Žiadateľ:
Obec Stretava

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 58 ks stromov, a to v nasledovnom zložení: druh breza 9 ks, smrek 27 ks, lipa 7 ks, jaseň 5 ks, tuja 2 ks, borovica 3 ks, slivka 5 ks, rastúcich na parc. č. 548 v k.ú. Stretava.
Odôvodnenie žiadosti:
Dreviny sú situované na krajnici miestnej komunikácie v katastri obce Stretava. Obec Stretava plánuje v jarných mesiacoch rekonštruovať miestne komunikácie. Pri pokladaní asfaltu má dôjsť nielen k úprave vozovky, ale aj k jej rozšíreniu. Koreňová sústava týchto stromov veľmi negatívne vplýva na cestné teleso. Na niektorých miestach je zdvihnutá časť vozovky.

Ustne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou sa uskutoční dňa 10.02.2015 na obecnom úrade v Sretave o 10.45 hod..

Žiadosť doručená dňa:
26.01.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.