Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2015/002309-2

 

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Šamudovce.

Žiadateľ:

Obec Šamudovce


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 12 ks stromov druh hrab obyčajný 4 ks, orech 2 ks, pajaseň 1 ks, myrobalán 1 ks,  čerešňa 1 ks, višňa 1 ks, jabloň 1 ks, slivka 1 ks, rastúcich na parc. č. 600/6, 208, 209/1, 209/2, 209/3, 210/1 v k.ú. Šamudovce.

 

 

Obec odôvodnila svoju žiadosť tým, že všetky uvedené stromy sú staré a poškodené, u niektorých hrozí vyvrátenie a poškodenie susedných nehnuteľností.

 

Ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou sa uskutoční 10.02.2015  na obecnom úrade v  Šamudovciach o 9.30 hod..

 

Žiadosť doručená dňa:
21.01.2015

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.