Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2014/013251-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o zmenu druhu náhradnej výsadby určenej v rozhodnutí č. 2012/01281 zo dňa 17.12.2012 podľa zákona o OPaK v k. ú. Zalužice.
Žiadateľ:
Ing. Vladislav Tkáčik, 072 34 Zalužice 251
Predmet žiadosti:
Žiadosť o zmenu náhradnej výsadby určenej v rozhodnutí č. 2012/01281 zo dňa 17.12.2012. V predmetnom rozhodnutí tunajší úrad určil na náhradnú výsadbu 40 ks /min. výška 100 cm/ stromov - druh: hrab v k.ú. Zalužice, na parcele č. 1164/1. Žiadateľ žiada o zmenu rozhodnutia z druhu hrab na druh jedlička biela.

Žiadosť doručená dňa:
29.10.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.