Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2014/013132-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce.

Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 14 ks stromov a to v nasledovnom zložení: druh javorovec jaseňolistý 1ks, druh breza 4ks, druh tuja 4 ks, druh tis 1 ks, druh smrekovec 1ks, druh vŕba 1 ks, druh javor 1ks, druh borovica 1ks rastúcich na parc. č. 3046 k.ú. Michalovce.
Predmetné dreviny presahujú strechy budov, padajúce lístie sa dostáva do vodných zvodov, ktoré upchávajú. Korene stromov sa dostávajú pod budovy.

Žiadosť doručená dňa:
20.10.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, dinova.martina@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.