Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2014/012521-4

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Michalovce – schválenie dokumentácie

 

Žiadateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania, Tajovského 28, 975 90  Banská Bystrica

 

Predmet žiadosti:

Žiadosť o zabezpečenie schválenia dokumentácie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Michalovce.

 

Žiadosť doručená dňa:

09.10.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (oszp@mi.vs.sk, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.