Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2014/011715-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce.

Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny - druh vrba cintorínska rastúca na parc. č. 3814 k.ú. Michalovce. Dôvodom žiadosti o výrub dreviny je značne poškodená spodná časť kmeňa, čím vzniká riziko rozlomenia stromu a tým môže dôjsť k poškodeniu majetku alebo zdravia ľudí.

Žiadosť doručená dňa:
16.09.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (oszp@mi.vs.sk, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.