Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2014/011291-2

 

VEC
Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce.
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks stromov - druh borovica rastúcich na parc. č. 3036/41 k.ú. Michalovce. Predmetné stromy ohrozujú bezpečnosť detí MŠ pohybujúcich sa v ich blízkosti, zároveň jedan strom svojou koreňovou sústavou poškodzuje betónovú šachtu, v ktorej je umiestnený lapač tukov.

Žiadosť doručená dňa:
08.09.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.