Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2013/00076

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK

Žiadateľ:
GLobal speed s.r.o., na sídlisku 365/44, Michaľany

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 408 ks stromov druh Topoľ šľachtený rastúcich na parcele reg. „E“ č. "E" č. 1327, 762/2, 1080/3, 1187, 985/3, 2374/1 v k.ú. Palín a reg. E 1522 v k. ú. Zemplínska Široká

Žiadosť doručená dňa:
10.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, milova.svetlana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.