Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-201/015888

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Rakovec nad Ondavou
Žiadateľ:
Obec Rakovec nad Ondavou

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín v miestnom parku na základe inventarizácie drevín „ Hodnotenie zdravotného stavu drevín, park Rakovec nad Ondavou“ rastúce na parcele č. 2/1 k. ú. Rakovec nad Ondavou.

Odôvodnenie žiadosti:
Ošetrenie drevín a výrub chorých poškodených drevín.
Žiadosť doručená dňa:
20.11.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.