Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZO-2017/005671-2

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce

Žiadateľ:
Mesto Michalovce


Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1ks stromu druh jaseň štíhly, rastúci na parc. reg. „E“ KN 9468 – ostatné plochy, k. ú. Michalovce.

 

Odôvodnenie žiadosti:

Semena stromu znečisťujú okolie rodinného domu na ul. F. Kráľa 54.

Žiadosť doručená dňa:
30.3.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.