Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZ-2017/013921

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Hatalov
Žiadateľ:
Obec Hatalov

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh jaseň štíhly a 6 ks stromov druh smrek rastúce na parc. reg. „C“ KN 2/1 a 2/2, k.ú. Hatalov

Odôvodnenie žiadosti:
Smreky rastu v areáli materskej školy sú v zlom zdravotnom stave a predstavujú riziko pre deti a ostatné osoby pohybujúce sa v areáli, javor je v zlom zdravotnom stave s dutinami.
Žiadosť doručená dňa:
10.10.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.