Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZ-2017/013346

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 4 ks stromu nasledovne: 2 ks breza , 1 ks tuja, 1 ks borovica (ul. Školská), parc. „C“ KN 1290/1, 1284 k. ú. Michalovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Dreviny sú v zlom zdravotnom stave.
Žiadosť doručená dňa:
27.9.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.