Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/006043

  

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Jovsa
Žiadateľ:
Obec Jovsa

Predmet žiadosti:
Žiadosť o výrub spolu 22 ks stromov a 20 m2 náletových krovín rastúce na parc. č. „C“ KN 766/1, 4, 506, 1 k. ú. Jovsa.

Odôvodnenie žiadosti:
Stromy sú prestarle a v zlom zdravotnom stave
Žiadosť doručená dňa:
16.2.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.