Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub úletových drevín a kríkov rastúcich mimo lesa podľa zákona o OPaK v k. ú. Beša
Žiadateľ:
Obec Beša, Obecný úrad Beša 107, 076 72 Beša
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub úletových drevín a kríkov, rastúcich na parcele č. 472/2 k. ú. Beša. Obec plánuje predmetnú parcelu dať do prenájmu.

Žiadosť doručená dňa:
16.08.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, milova.svetlana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.