Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2014/014413-2

 

VEC
Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Trnava pri Laborci.
Žiadateľ:
Obec Trnava pri Laborci

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 5 ks stromov druh borovica, č. 455 k.ú. Trnava pri Laborci.

Ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou sa uskutoční 18.12.2014  na obecnom úrade v Trnave pri Laborci o 9.00 hod..

Žiadosť doručená dňa:
1.12.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, martina.dinova@mi.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.