Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/02881

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Beša.
Žiadateľ:
Obec Beša, v zast. starostom obce, 076 72  Beša 107
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub stromov borovica 10ks, smrek 4ks, topoľ 2ks, rastúcich v k.ú. Beša parc. č. 1602/6.

Žiadosť doručená dňa:
29.01.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, dinova.martina@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.