Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nová web stránka

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Tušice

Žiadateľ:
Obec Tušice


Predmet žiadosti:


Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 24 ks stromov 3 ks druh vŕba, 21 ks druh smrek rastúce na parc. „E“ KN 908/1 k. ú. Tušice.

 

Odôvodnenie žiadosti:

Predmetné stromy rastú v pásme verejnej zelene popri miestnej komunikácii, kde obec realizuje výstavbu vodovodnej siete. V súčasnosti obec pripravuje projekt výstavby verejného priestranstva, rekonštrukcie miestnej komunikácie, vydláždenia rigolu a vstupov do dvorov.

Žiadosť doručená dňa:
20.3.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.