Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nová web stránka

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub 250 m2 krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Bánovce nad Ondavou

Žiadateľ:
ŽSR Mostný obvod Košice, Pri plynárni 1, 041 50 Košice


Predmet žiadosti:


Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovín o celkovej výmere 250 m2 rastúce na parc. č. 3784,3763/1 k.ú. Bánovce nad Ondavou

 

Odôvodnenie žiadosti:

Dôvodom výrubu je zabezpečenie prístupu k železničnému mostu v km 26,566, trať Michaľany – Palota, vzhľadom na opravu mosta.

Žiadosť doručená dňa:
9.3.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.