Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 7 ks stromu nasledovne: 6 ks druh lipa a 1 ks druh breza, rastúce na parc. reg. „C“ KN 5372, 5371 – zastavané plochy a nádvoria (ul.Makarenku, Bernolákova), k. ú. Michalovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Lipy na ul. Makarenku bránia v rekonštrukcii chodníka, lipy a breza na ul. Bernolákova sú v zlom zdravotnom stave.
Žiadosť doručená dňa:
9.5.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.