Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nová web stránka

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 9 ks druh jedľa biela, smrek obyčajný, tuja západná rastúce na parc. „C“ KN 402/1, 1 k. ú. Michalovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Jedľa s obvodom kmeňa 115 cm je v zlom zdravotnom stave, ostatné jedle poškodzujú budovu vo vlastníctve mesta. Tuje sú v zlom zdravotnom stave.
Žiadosť doručená dňa:
5.4.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.