Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/004385

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Jovsa
Žiadateľ:
Obec Jovsa

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub stromov rastúcich mimo lese v počte  28 ks drevín druh smrek a 1 ks druh borovica rastúcich na parc. č. 1798/1, k. ú. Jovsa

Odôvodnenie žiadosti:
Stromy sú v zlom zdravotnom stave, suché, poškodené.
Žiadosť doručená dňa:
06.03.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi.
oszp@minv.sk svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.