Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2016/009301

V súlade s  § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o OPaK) oznamuje začatie nasledovného správneho konania:

Dňa 06.0.7.2016 podalo mestoMichalovce  na Okresný úrad  Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie  žiadosť o výrub 2 ks drevín v zložení  1  ks druh tuja konský, 1 ks druh javor na pozemkoch  C KN parc. č.  2995 - Ul. prof. Hlaváča , kat. územie Michalovce.

Žiadosť doručená dňa 06.07.2016

Odôvodnenie žiadosti:

Zlý zdravotný stav

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK je potrebné do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť  účastníkom v uvedenom správnom konaní