Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/03725

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Topoľany, Michalovce.

Žiadateľ:
Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce.

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 4 ks stromov – druh lipa 1ks, druh agát 3ks a 40 m2 krovitých porastov rastúcich na parč. č. "E" KN 1000/2 - Ul. topolianska v k.ú. Topľany, "E" KN 2643- Ul. obchodná, 2865- Ul. obchodná, 2796-Ul. obchodná, "C" KN 5361 - Ul. Š.Kukuru v k.ú.Michalovce.

 

Žiadosť doručená dňa:
26.02.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, milova.svetlana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.