Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/04048

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

 

 

 

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Klokočov.

Žiadateľ:

Obec Klokočov


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks stromov, druh dub rastúcich na parc. č. 505/4, k.ú. Klokočov.

 

Žiadosť doručená dňa:
10.03.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, dinova.martina@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.