Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/03333-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

 

 


Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Trnava pri Laborci.

Žiadateľ:

Obec Trnava pri Laborci


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 10 ks stromov:

- 8 ks druh borovica

- 2 ks druh smrek

rastúcich na parc. č. 475/5 k.ú. Trnava pri Laborci.

 

Žiadosť doručená dňa:
12.02.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, dinova.martina@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.