Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/01994-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pozdišovce.
Žiadateľ:
Edmund Balog, SHR, 076 74  Drahňov č. 238
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 30ks, stromov rastúcich na parc. č. 3557/2 v k. ú. Drahňov.

Žiadosť doručená dňa:
07.01.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, dinova.martina@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.