Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/01933

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pozdišovce.
Žiadateľ:
Ing. Lubomír Kovaľ, Ul. Kpt. Nálepku 35, 071 01 Michalovce.
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub stromov a krovín, rastúcich na parc. č. 1891/1, 1897/1, 1897/3, 1891, 1892/1, 1892/2, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897/1, 1897/2, 1897/3, 1898, k.ú. Pozdišovce.

Žiadosť doručená dňa:
02.01.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, dinova.martina@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.